airBaltic izsludina konkursu uz Padomes locekļa vietu

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” padomes locekļa amatu risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jautājumos(viena amata vieta).

Atbilstības prasības:

1. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām.

2.atbilstība likuma "par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā noteiktajām prasībām.

Prasības:

1. Valsts valodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā.

2. Angļu valodas zināšanas ne zemākas par C1 līmeni.

3. Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā.

4. Ne mazāk kā 3 (trīs) gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa vai padomes locekļa amatā, vēlams starptautiskā un/ vai biržā kotētā uzņēmumā. 

5. Pieredze kapitālsabiedrību vadības jautājumos:

5.1. izpratne par kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem;

5.2. izpratne par Akciju publisko piedāvājumu (IPO) procesiem;

5.3. pieredze kapitālsabiedrību darbības stratēģijas izstrādē vai īstenošanā;

5.4. pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā;

5.5. pieredze risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jautājumos;

5.6. vēlama pieredze un/ vai izpratne par gaisa transportu sistēmas darbību un/ vai aviācijas jomu;

5.7. spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;

5.8. argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;

5.9. spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu;

5.10. izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) korporatīvās pārvaldības principiem un vadlīnijām;

6. Nevainojama reputācija.

Mēneša atlīdzība (bruto): 3201, 30 EUR.

“Air Baltic Corporation padomes locekļa kandidātu atlasei un novērtēšanai ir piesaistīta starptautiska personāla atlases kompānija - SIA “Talentor Latvia”.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2020.gada 6.martam ieskaitot, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi:info@talentorlatvia.lv vai iesniedzot personīgi SIA “Talentor Latvia” birojā , Ausekļa ielā 11 – 210, Rīga, LV -1010.

Lūdzam iesniegt:

1. Pieteikuma vēstuli (angļu valodā). Lūdzu, norādiet Jūsu motivāciju ieņemt Padomes locekļa amatu “Air Baltic Corporation, izklāstiet savu profesionālo pieredzi, kā arī pamatojiet Jūsu atbilstību izvirzītajām prasībām.

2. Apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu), apliecinot, ka:

- kandidāts nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

- kandidātam nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

- pret kandidātu nav pasludināts maksātnespējas process;

- kandidāts nav pēdējo 24mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijis politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona (valdes loceklis);

- kandidāts ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.

3. Dzīves gājuma un darba pieredzes (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu) aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs).

4. Iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība ir iegūta ārvalstīs, ir jāpievieno dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;

5. Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:

1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;

2. personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743 un SIA Talentor Latvia, LV40003948948, Ausekļa ielā 11 – 210.

 

Kontaktpersona:
Inga Bratēna, Talentor Latvia partnere, vecākā konsultante
Epasts: inga.bratena@talentor.com
Tel. nr. + 371 26688835